Ochrana osobních údajů

mezera
Tento web je registrován u UOOU (úřad pro ochranu osobních údajů) pod registračním číslem: 00055429
Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s kupujícím, budou použity výhradně pro účely objednávkového systému zboží, pro účely vnitřních rozborů a analýz sloužících k vyhodnocení systému.
Vyhrazujeme si právo uživatele s použitím těchto údajů informovat o svých připravovaných aktivitách – slevy, akce apod.
Prodávající se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon ve vztahu k orgánům Českého státu a státní správy.
Provozovatel serveru www.befitness.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity.
Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit zákonem č.101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů.
Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli (např. při vystavení „Záručního listu“), se provozovatel zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím
odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.
Zákazník využíváním služeb internetového obchodu dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace o zákazníkovi, které se dále doplňují
při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze.
 mezera
V Praze dne 23. 10. 2015